Základní informace

Co je MAS?

Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které usiluje o rozvoj venkova. Místní akční skupina Hříběcí hory byla založena v roce 2005. Nyní působí na území 33 obcí. V současné chvíli má 63 členů, z nichž většina je ze soukromého sektoru.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je složena ze všech členů MAS. Navenek zastupuje MAS předseda. Ostatními orgány jsou rada spolku, výběrová komise a kontrolní komise.

Co jsou standardy MAS?

Standardy jsou požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby dokázala, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po prokázání získá MAS Osvědčení o splnění standardů MAS a následně může žádat o podporu implementace své strategie. 
Standardy jsou rozděleny do 5 tematických okruhů - územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Standardy jsou nastaveny na základě zkušeností z programového období 2007-2013 a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Důraz je kladen zejména na to, aby byla MAS otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS, vykonávané vůči plateční agentuře, řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území, byly maximálně transparentní a nediskriminační.