Členská přihláška

Členství v MAS je dobrovolné.

MAS je tvořena subjekty, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

Členem se může stát fyzická osoba po dovršení 18 let věku nebo právnická osoba. Členové
MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí
prokazatelně na daném území místně působit, přičemž rozhodnutí o místní působnosti daného
subjektu je v kompetenci MAS.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení nových členů včetně
jejich práv a povinností jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.

Členství vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí a zaplacením členského
příspěvku na jeden rok.

Člen má právo:
- účastnit se jednání členské schůze
- podílet se na činnosti spolku
- volit a být volen do orgánů spolku.

Člen má povinnost:
- dodržovat tyto stanovy a řídit se jimi
- platit členské příspěvky, a to do konce května běžného roku
- chovat se čestně vůči spolku a zachovávat vnitřní řád spolku
- povinností člena je definovat svou příslušnost k jedné z níže uvedených zájmových skupin. Zájmová skupina je skupina členů MAS, kteří jsou cíleně zaměřeni na určitou problematiku. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Člen provede zařazení do zájmové skupiny v písemné přihlášce. Zájmové skupiny jsou v MAS Hříběcí hory vymezeny následovně:
i. Rozvoj obcí
ii. Podnikatelé
iii. Zemědělství
iv. Spolky
v. Živý venkov.

Členství zaniká:
- písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku
- úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
- zánikem spolku
- vyloučením za hrubé porušování stanov.Formulář členské přihlášky zde.