Získávání dovedností pro zlepšení činnosti Místní akční skupiny Hříběcí hory


Název projektu:

Získávání dovedností pro zlepšení činnosti Místní akční skupiny Hříběcí hory


Žadatel projektu:

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s. 

O projektu: 

Jde o opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto opatření budou místní akční skupiny, které nebyly podpořeny v rámci opatření IV. 1.1. Místní akční skupina na léta 2007 - 2013, získávat zkušenosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Přímá dotace se poskytuje na přípravu podkladů pro ISÚ, na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí. Tyto činnosti by měly být realizovány obzvláště vlastními silami, v omezené míře také dodavatelsky.

V rámci tohoto opatření jsou podporována místní partnerství, která pracují na principu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a v souladu s tímto principem připravují podklady pro svou ISÚ. Dotace je přímá a nenávratná. Její maximální výše je 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.


Dotační program:


Program rozvoje venkova

Osa III.

Opatření III. 4.1 Získávání dovedností, animace a provádění


18. kolo příjmu žádostí


 Financování projektu:

Celkové výdaje projektu: 452. 885 Kč

Dotace: 100% způsobilých výdajů
 


Stav projektu k 4. 11. 2014

Podpis dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR: 27.6.2013

Projekt je realizován.

 

Žádost o proplacení byla podána 25. 6. 2014

Kontrola fyzické realizace projektu proběhla 8.9.2014 


 

Výstupy projektu:

 - podklady pro analytickou a strategickou část ISÚ (struktura strategie, SWOT analýza, cíle a priorityzápis z veřejného projednání strategie)

 - propagační a informační akce MAS (viz Tréninková výzva + Kalendář akcí)

 - seminář pro členy orgánů MAS (viz Fotogalerie)

 - propagační materiály (leták 1. stranaleták 2. strana)

 - aktualizace www stránek

 - tréninková výzva - viz samostatný odkaz Tréninková výzva) 

 - účast na vzdělávacích akcích a konferenci Venkov (viz Fotogalerie)

 - účast na prezentaci a výběru projektů (viz Fotogalerie)

 - implementační struktura ISÚ (viz orgány MAS)