MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

V období od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 se MAS Hříběcí hory podílela na realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Hříběcí hory se stala partnerem při uskutečnění projektu.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Hříběcí hory vybrala na základě své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 3 témata– protipovodňová opatření, odpadové hospodářství a zaměstnanost, na které svou Strategii spolupráce obcí zaměřila.
Šlo o níže uvedená témata:
1. Regionální školství
2. Doprava a veřejná obslužnost
3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
4. Odpadové hospodářství
5. Zaměstnanost a sociální záležitosti
6. Administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo v rámci ČR zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.
Dalším z výstupů projektu byla publikace s názvem „Jak se Vám libí náš venkov“, což je „kuchařka“ s příklady dobré praxe z České republiky, ale také ze států Evropské Unie, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů. Hlavním výstupem projektu byla „Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hříběcí hory“
Více informací o projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

V průběhu realizace projektu proběhla tato setkání:

EVROPSKÉ FONDY POLOPATĚ

V pondělí 19. ledna 2015 se v Lázních Kostelec uskutečnil workshop: „Programové období 2014+ anebo dotační fondy po lopatě“. Workshop pořádalo SMS ČR ve spolupráci s MAS Zlínského kraje. Workshopu se zúčastnilo mnoho starostů a zástupců z celého Zlínského kraje, i z našeho regionu, aby zjistili novinky a důležité informace pro následující programovací období.

I. Kulatý stůl SMS ECHÚ

Na půdě MAS Hříběcí hory se v areálu Grunt Galatík uskutečnilo první společné setkání starostů zaměřené na téma projektu SMS ČR a na další společná témata, která starosty trápí. Setkání se uskutečnilo 26. února 2015 v Areálu Grunt Galatík v Těšánkách.
Na setkání byly prezentovány dosavadní výsledky projektu a následovala také diskuze o spolupráci obcí, která prozatím probíhá.
Zápis z 1. kulatého stolu SMS EChÚ

1. kulatý stůl

 

 

 

 

 

 

II. KULATÝ STŮL SMS ECHÚ

2. kulatý stůl se konal dne 8. září 2015 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. Přítomným starostům byl představen výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, kterým je nově vzniklá „Strategie spolupráce obcí“ na území MAS Hříběcí hory. V rámci setkání byly diskutovány témata týkající se chodu obecních úřadů, nebo dotačních titulů. Hlavním úkolem však bylo schválení „Strategie spolupráce obcí“ a také Paktu o spolupráci obcí.
Podrobné informace a podklady z tohoto setkání naleznete níže:
Zápis ze setkání
Prezentace SSO - EChÚ.
Prezentace Tomáše Šuláka
2. kulatý stůl

 

 

 

 

 

 

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) a POLOPATĚ

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích od 10:00 uskutečnil workshop a konference projektu Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“. Setkání se zúčastnilo několik starostů a zástupců samospráv obcí MAS Hříběcí hory.

Představení organizace Sdružení místních samospráv ČR:
SMSČRSdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
Základní cíle sdružení jsou:
a) hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,
b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.
Více informací o Sdružení místních samospráv ČR: www.smscr.cz